Dania Kollegiets husorden

Dania Kollegiets husorden er det gældende reglement.

Dette er løbende blevet vedtaget ved Dania Kollegiets beboermøder siden 1996. Reglementet danner dermed rammerne for livet på kollegiet.

Bemærk: På kollegiet har vi ikke nogle faste tidspunkter for støj eller ro. Vi henviser i stedet til §2 i Husordenen (se nedenfor).


§ 1

Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er pligtig at efterkomme de forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af afdelingsbestyrelsen, boligselskabets bestyrelse eller dennes bemyndigede.

Stk. 2.

Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters adfærd på kollegiet.

§ 2

Beboerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør, navnlig skal de læsende kammeraters krav på læse- og nattero stedse respekteres, især når private sammenkomster arrangeres.

§ 3

Det påhviler enhver beboer at medvirke til god orden i de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse samt i øvrigt medvirke til ordenens opretholdelse i disse, herunder også rengøring af de fælles lokaler. Såfremt en skade kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden. Rengøring af trapper og gange er pligtig arbejdsydelse i lejeforholdet.

§ 4

Det er enhver beboers pligt at behandle de til kollegiet hørende effekter omhyggeligt samt medvirke til, at intet fjernes fra kollegiet.

§ 5

Husdyr må ikke medbringes eller forefindes på kollegiet.

§ 6

Fra det øjeblik en beboer har fået overdraget sin nøgle af varmemesteren, og indtil denne atter har modtaget nøglen, er beboeren alene ansvarlig for sin lejlighed og dennes inventar. Beboeren er derfor pligtig at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde.

Stk. 2.

Hvis en beboer ønsker at unddrage sig ansvar for mangler, skader eller slid på lejligheden eller dennes inventar, som han måtte konstatere ved lejemålets overtagelse, påhviler det ham/hende straks ved indflytningen at underrette varmemesteren om manglerne m.v. således at der på synslisten kan indføres et notat herom.

§ 7

Kollegiet påtager sig intet ansvar for beboernes person- og ejendele.

§ 8

I forbindelse med udflytning fra kollegiet, vil der blive afholdt syn af boligen, hvortil alle kollegiets ejendele skal være til stede. Lejeren skal inden kl. 9,00 på fraflytningsdagen sørge for rengøring af hele lejemålet samt aflevere nøgler til varmemesteren. Rengøring gælder også badeværelse og de sanitære installationer.

Fysisk fraflytning skal iht. vedligeholdelsesreglementet være foretaget 7 hverdage (arbejdsdage) før det ønskede genudlejningstidspunkt pr. den 1. eller 15. i måneden.

Stk. 2.

Kollegiet forbeholder sig ret til at rengøre boligen i det omfang, det skønnes nødvendigt, på den fraflyttende lejers regning.

§ 9

Ved en beboers misligholdelse af husordenen kan vedkommende beboer af afdelingsbestyrelsen tildeles en advarsel.

Stk. 2.

I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af husordenen kan boligselskabets bestyrelse efter at have indhentet en udtalelse fra afdelingsbestyrelsen opsige den pågældende til øjeblikkelig fraflytning.

Stk. 3.

For behandling af sager vedr. overtrædelse af husordenen gælder i øvrigt de af afdelingsbestyrelsen fastsatte regler.


SIDST OPDATERET 29-10-2014
© 2021 Dania Kollegiet. Login