Fællesrummets reglement

Regler for benyttelse af Fællesrummet

Nærværende regler skal betragtes som en del af husordenen, jf. husordenens §1. Samtidig gøres der opmærksom på, at husordenens bestemmelser ligeledes er gældende i Fællesrummet. Det er endvidere muligt at benytte Fællesrummet hele året rundt. 

 1. HVEM: Lejeren er den på lejekontrakten anførte person. Lejeren skal være lovligt boende på kollegiet, og Fællesrummet må således ikke lånes af andre end kollegiets nuværende beboere.
 2. HVAD: Det lånte omfatter Fællesrummet (Finlandsgade 16C, kld.) samt tilhørende sanitære anlæg og inventar (se evt. liste her). Der er borde, stole og service til 40 personer.
 3. HVORNÅR: Låneperioden er den på udlejningsbilaget specificerede periode. Uden for dette tidsrum kan lejer ikke påregne at have adgang til lokalet og rengøringen (se punkt 9 og ‘rengøring af Fællesrummet’) skal således være afsluttet inden for låneperioden. Specifikke tider for adgang til Fællesrummet aftales med den forrige og kommende lejer, evt. ved mødet for nøgleudlevering. Hvis ingen enighed kan opnås mellem lejerne er tidspunktet kl 12.00. Afdelingsbestyrelsen kan fastsætte begrænsninger for hvornår og hvor længe Fællesrummet kan lånes, fx i eksamensperioder.
 4. ANSVAR: Lejeren hæfter for alt i tilfælde af tyveri, hærværk og husordensovertrædelser, herunder eventuelle erstatningskrav som følge af skader på bygninger og/eller inventar forvoldt af lejeren eller lejerens gæster. Husordensovertrædelser behandles af Afdelingsbestyrelsen og kan ud over de sædvanlige retsfølger medføre karantæne fra Fællesrummet.
 5. DEPOSITUM: Lejeren lægger 800 kr. i depositum i forbindelse med nøgleudlevering + 200 kr. for leje af Fællesrummet – i alt 1.000 kr. Depositummet tilbagebetales efter inspektion, dog fratrukket evt. beløb for skader på inventar, manglende/mangelfuld rengøring eller overtrædelse af rygeforbuddet. Yderligere erstatningskrav er mulige og vil blive indkrævet af Kollegiekontoret.
 6. BOOKING & NØGLEUDLEVERING: Al reservation foregår via denne hjemmeside. Tidspunkt for nøgleudlevering modtages fra fællesrumsudlejeren via mail ca. en uge før lejeperioden. Hvis lejeren ikke kan møde på det givne tidspunkt kan et andet tidspunkt aftales.
  Ønskes en reservation ikke opretholdt, er det alene lejers ansvar at afmelde reservationen. Dette skal i så fald ske senest 14 dage før den bookede dato ved at kontakte fællesrumsudlejerne via e-mail. For sen afmeldelse af reservation kan medføre karantæne på 6 måneder. Udeblivelse fra nøglemøde kan medføre karantæne fra Fællesrummet på 1 år.
 7. RYGNING: De lånte lokaler er røgfrie – overtrædelse af rygeforbuddet medfører inddragelse af hele depositummet.
 8. RO: Der henvises til husordenens §2:

  ”Beboerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet nødvendiggør, navnlig skal de læsende kammeraters krav på læse- og nattero stedse respekteres, især når private sammenkomster arrangeres.” 

  For at sikre dette, skal døre og vinduer holdes lukkede under støjende anvendelser af Fællesrummet. Efter kl. 22.00 skal festen flyttes inden for i Fællesrummet, og døre og vinduer skal holdes lukkede. Rygning foregår fortsat udendørs og under dæmpede forhold efter kl. 22.00 (se punkt 7). Udluftning af Fællesrummet må derfor først ske efter festen.

 9. OPRYDNING & RENGØRING: Borde og stole skal stables ved væggene, køkkenudstyret stilles i pæne og let-tællelige stakke i skabene som mærkaterne foreskriver. Køkkenet inkl. udstyr, festlokalet, gangen og sanitære anlæg skal rengøres inden rummet forlades – se vejledning på opslagstavlen i Fællesrummet. Lejer skal selv stå for den efterfølgende oprydning og rengøring af Fællesrummet – og er således alene ansvarlig for at dette klares tilfredsstillende. Alle glemte sager vil blive smidt ud. Affald fjernes inden overdragelse; brug de nærliggende affaldscontainere (og sortér korrekt). Se ”Rengøring af Fællesrummet” for en dybtgående beskrivelse af kravene.
 10. NØGLEOVERDRAGELSE MELLEM LEJERE: Nøglen til Fællesrummet fungerer som kontrakt mellem lejerne, hvilket indebærer at det efter nøgleoverrækkelsen er den kommende lejer, der står med det fulde ansvar for Fællesrummet, herunder inventar, rengøring og eventuelle skader. Derfor tilrådes det på det kraftigste at den foregående og den kommende lejer mødes i Fællesrummet, og sammen kontrollerer, inden for rimelighedens grænser, om I er tilfredse med Fællesrummets stand og rengøring.Hvis dette ikke er tilfældet, er det den kommende lejers ansvar enten at sikre, at den foregående lejer bringer dette i orden inden nøgleoverdragelsen finder sted eller selv at have gjort det inden Fællesrummet skal afleveres til fællesrumsudlejeren.
  Hvis rengøringen ikke er tilfredsstillende, og den forrige lejer nægter at råde bod på dette, eller opdager man ødelagt inventar efter man har overtaget Fællesrummet, skal dette straks meddeles fællesrumsudlejeren. Ellers er det den sidste lejer inden kontrolbesøget, som sidder med ansvaret.
 11. UOVERENSTEMMELSER: Såfremt lejeren ikke kan erklære sig enig i fællesrumsudlejerens afgørelse i forbindelse med inspektion af det afleverede lokale, indbringes sagen for Afdelingsbestyrelsen, der er øverste myndighed i udlejningssager.
 12. SIKKERHEDSREGLER: Der må aldrig opholde sig mere end 150 personer i lokalet på samme tid. Flugtvejene skal holdes frie. Det betyder specielt, at der ikke må placeres stole, borde e.l. foran dørene. Lejeren er bekendt med, at der findes brandslukningsudstyr i lokalet (brandtæppe og skumslukker ved køkkenet).
 13. SANKTIONER: Såfremt Afdelingsbestyrelsen modtager en klage i forbindelse med leje af Fællesrummet, og Afdelingsbestyrelsen giver medhold i klagen, så vil dette (i alvorlige tilfælde) kunne medføre, at lejeren får karantæne fra leje af Fællesrummet i op til 1 år. Lejeren skal til enhver tid efterleve henvisninger fra fællesrumsudlejeren, og hvis dette imidlertid ikke sker, kan fællesrumsudlejeren til enhver tid lukke festen. Lejeren skal ligeledes, efter passende rimelighed, indordne sig efter henstillinger fra sine medkollegianere.

SIDST OPDATERET 17-02-2020
© 2021 Dania Kollegiet. Login